Waar wij vol van zijn

U kunt bij Vol van Leren terecht voor zeer uiteenlopende vragen en onderwerpen. Onze jarenlange werkervaring en het meebewegen met ontwikkelingen in het veld heeft ons een brede expertise opgeleverd. Die geven wij hieronder globaal aan. In een persoonlijk gesprek komen we samen met u tot maatwerk.

Eigenaarschap en betrokkenheid

Vol van Leren gelooft sterk in het belang van (intrinsiek) gemotiveerde leerlingen als uitgangspunt voor goed onderwijs. Betrokkenheid op het leren is van groot belang. Kinderen leren zelf doelen te stellen, het leren wordt zichtbaar gemaakt en de coachende rol van de leraar wordt groter. We kijken naar effectief leerkrachtgedrag, een effectieve organisatie en naar hoe het onderwijs een rol speelt in het ontwikkelen en stimuleren van executieve functies bij leerlingen. Trajecten uit voorgaande jaren leveren deze quotes op:

• “Een positief, reëel zelfbeeld hand in hand met hoge doelen stellen, zorgde dat ‘vol van leren’ bij ons ‘lol in leren’ werd.”
• “De leerlingen op ‘aan’ door de leerkracht die blijvend op ‘aan’ staat”.

Naast maatwerk op dit onderwerp, biedt Vol van Leren ook een cursus aan die opgenomen is in het Register Leraar. De uitwerking daarvan staat op het volgende tabblad.

Taal

Vol van Leren heeft een breed aanbod op het gebied van goed taalonderwijs. Het vergroten van de eigen vakkennis ten aanzien van specifieke didactiek bij spelling technisch en begrijpend lezen, woordenschat of schrijven maakt dat scholen en individuele leerkrachten het onderwijs effectiever kunnen inrichten. Vol van Leren helpt je om vanuit vakbekwaamheid passende keuzes te maken waar dat nodig is. Daarbij is een goede kennis van het methodisch materiaal noodzakelijk, maar vooral ook de leerlijnen en didactiek achter de methode. Vol van Leren biedt begeleiding in de vorm van gerichte scholing, hulp bij de keuze en/of implementatie van een nieuwe taal- of leesmethode, begeleiding van een netwerk van taalcoördinatoren, een audit t.a.v. het taalonderwijs op school van waaruit specifieke aandachtspunten benoemd kunnen worden, begeleiding bij het formuleren van een taalbeleidsplan, opleiding van leescoördinatoren middels de cursus Open Boek (in samenwerking met bibliotheek Helmond-Peel). De cursus Open Boek krijgt op veler verzoek een vervolg. Vol van Leren ontwikkelde in coproductie met Jos Walta (bedenker en ontwikkelaar van Open Boek en eigenaar van kinderboekenwinkel De Boekenberg te Eindhoven) een uitgebreide opleiding voor leescoördinatoren LB. Lees meer hierover in de editorial.

Opbrengstgericht werken

Vol van leren heeft veel kennis van opbrengstgericht werken. Leerlingresultaten gebruiken om het onderwijs systematisch te verbeteren en om zicht te krijgen op aspecten van het onderwijs die geborgd en gehandhaafd kunnen worden is belangrijk. Leerlingen maken niet voor niets zoveel toetsen. Vol van Leren interpreteert opbrengstgericht werken breed. Zo is het niet alleen van belang dat leerlingen goed leren lezen en rekenen maar ook dat zij met betrokkenheid en welbevinden het leerproces aan gaan. Wat altijd geldt is dat de school het beste uit de leerlingen moet willen halen en dus ambitieuze (maar niet tè hoge) doelen moet (leren) stellen.
Wij geven in het kader van opbrengstgericht werken trainingen aan schoolteams en besturen. We stellen met u streefnormen op voor het bestuur en de school en leren hoe leerlingresultaten geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de eigen schooladministratiesystemen zoals ParnasSys. We weten hoe de Inspectie omgaat met opbrengsten en vertalen dat naar de scholen zodat zij er “hun eigen verhaal” bij kunnen maken. We ondersteunen bij het maken van zelfevaluaties en adviseren hoe de leerkrachten daarbij betrokken kunnen worden.
Opbrengstgericht werken is ook zoeken naar wat goed onderwijs is en hoe dat in groepsplannen voor verschillende didactische en/of pedagogische (groeps-)plannen vertaald kan worden. Altijd met een goede blik op leerlingen en hun onderwijsbehoeften, en altijd op een werkbare en geïntegreerde manier.

Audit onderwijskwaliteit

Steeds meer besturen richten, naar eigen inzicht, een interne auditsystematiek in ter bevordering van de onderwijskwaliteit op haar scholen. Vol van Leren ondersteunt bij het opzetten van zo’n systematiek, traint de uitvoerders en neemt als externe deskundige deel aan auditcommissies. In de publicatie van de PO Raad “Een spiegel voor de school” staan praktijkervaringen van beginnende en gevorderde auditoren, en legt Inge uit hoe je kunt kijken naar het onderwijsleerproces.

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren, of kindgericht werken, staat volop in de belangstelling. Kinderen aanspreken op hun talenten en ze meer betrokken laten zijn bij hun leerdoelen is een wens van veel scholen. Ook omdat het een antwoord kan geven op de steeds groter wordende diversiteit in de klas. Voor elke school zal gepersonaliseerd leren een andere betekenis en inhoud hebben, passend bij de eigen visie en wensen. Vol van Leren gaat graag samen met u op weg om tot een passende invulling te komen van het concept en van de bijbehorende processen en werkwijzen binnen de school. Hierbij hoort vaak ook het nadenken over een bijbehorende toetsingssystematiek en een nieuwe manier van het analyseren van toetsgegevens.

Interim directie

Interim-directie vanuit Vol van Leren is meer dan “op de winkel passen”. Het is mogelijk om te starten vanuit een schoolanalyse die kan helpen om de aandachtspunten voor goed onderwijs meteen aan het begin scherp te hebben. Dit kan vervolgens worden vertaald naar een plan van aanpak dat leidend is voor het volgen van de werkzaamheden op school. Door de ervaring als directeur en adviseur en zeker ook de werkzaamheden bij de Vliegende Brigade van de PO Raad kan Martijn bij de invulling van de directietaken naast de reguliere lopende zaken ook gericht werken aan het verbeteren van kwaliteit van het onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ondersteuningsstructuur en (de cyclus van) het handelingsgericht werken, het verbeteren van de opbrengsten, het versterken van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. Indien gewenst kan daarbij een deel van de uren ook worden ingezet als scholing. Naast de expertise van Martijn kan ook Inge ondersteuning bieden bij het werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Bijvoorbeeld door een bijdrage aan een schoolanalyse vooraf en/of door een specifieke analyse van opbrengsten of andere aspecten van de kwaliteit gedurende de interim-periode.

Coaching leraren

Vol van Leren benadert coaching als richting en sturing geven aan een onderwijsprofessional in het kader van diens taakvervulling. We sluiten aan bij talenten en gaan voor ontwikkeling. Afhankelijk van de persoon, functie en ondersteuningsbehoefte past Vol van Leren de werkwijze en manier van coaching aan.

Vol van lezen

Doelgroep
Leerkrachten groep 1-8 en leesconsulenten in het (speciaal) basisonderwijs

Inhouden
In samenwerking met Jos Walta, specialist leesbevordering en eigenaar van kinderboekenwinkel De Boekenberg en met Stichting Lezen bieden we een hele opleiding gericht op het veel meer en beter inzetten van kinderboeken in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Het onderwijs heeft een sterk technische benadering van het lezen, of het nu gaat om de leestechniek of het begrijpend lezen. Lezen wordt uiteen gehaald in toetsbare deeleenheden die in stapjes kunnen worden aangeleerd en getraind. Kinderboeken komen aan bod bij het vrij lezen, een beetje bij technisch lezen en soms in speciale leesbevorderingsactiviteiten zoals een boekenkring. Deze leesactiviteiten komen vaak in de knel door een erg vol curriculum. Dat kan anders! In deze opleiding wordt vanuit alle bekende taaldisciplines, de zaakvakken en beeldende vakken theoretisch en praktisch geleerd hoe het (voor-) lezen van kinderboeken te gebruiken in plaats van methodische activiteiten. Dat doen we door goed te kijken naar wat we de kinderen willen leren, de leerlijnen en bijbehorende leerdoelen. Daarnaast kijken we ook naar de meest actuele wetenschappelijke inzichten rond (breinvriendelijk) leren en goed taalonderwijs. Dat alles wordt gekoppeld aan kennis van kinderboeken en een breed scala aan praktische mogelijkheden om kinderboeken praktisch een plek te geven in het onderwijs.

Wat levert dat op?

  • Het versterken van het curriculum: kinderen te helpen een lezer te worden, het leren denken, een beter taalgevoel, de verreweg meest effectieve wijze om de woordenschat te vergroten
  • Een impuls geven aan de algehele kwaliteit van het onderwijs
  • Het vergroten van eigen competenties bij de cursist (kennis, kunde én houdingsaspecten) op het gebied van lezen, leesbeleving en leesbevordering
  • Hierdoor meer vanuit vakmanschap (verantwoorde) eigen keuzes kunnen maken ten aanzien van de inrichting en uitwerking van het curriculum, los van en uitstijgend boven de op school gebruikte methodes
  • Kinderenboeken als bron voor kennis en specifieke vaardigheden

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en wordt afgesloten met de presentatie van een meesterstuk waarin de cursist aan de hand van één of enkele zelfgekozen kinderboeken laat zien hoe de eigen praktijk kan worden verrijkt met een meer gerichte inzet van kinderboeken.

Eerstvolgende startdatum
Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden in De Boekenberg in Eindhoven van 19.00 tot 22.00 uur. De opleiding kan ook op locatie gegeven worden. De kosten bedragen € 1.500,-, inclusief een boekenpakket en aanvullende studiematerialen. We starten op woensdag 29 augustus 2018. De andere cursusdata zijn 3 oktober, 31 oktober, 28 november, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 5 juni en 26 juni. Klik hier voor aanmelding en een meer uitgebreide beschrijving van deze opleiding.